ضمن عرض سلام وتشکر از همراهی تمامی کسانی که طی غریب به ۲۵سال گذشته تاهم اینک همیشه مشوق ما در رسیدن به اهداف پیش رو بوده اند وهمراهان جدیدی که قطعا درآینده به ما خواهند پیوست مفتخریم به عرض برسانیم سالهاست براین باور بوده وهستیم که همت وتلاش ورقابت سالم برای برون رفت ازتمامی کاستی ها وبحرانها معتبرترین واصولی ترین راهکارفرا رو می باشد لذا به مدد حضرت حق طی طریق نموده ایم وباافتخار به جایگاه کنونی رسیده ایم واز این پس نیزبارویکرد دانش محور وحمایت شما عزیزان بسوی اهداف بزرگتر ومبتکرانه تر پیش خواهیم رفت باشد که بتوانیم چرخ صنعت برق کشور را جانی دوباره درخور شان ومنزلت کشور عزیزمان ایران ببخشیم .
ارادتمند
حسن ایزدی