واحد گالوانیزه شامل مراحل:
۱) وانهای اسید شوئی به ابعاد ۵۰/۱ ×۶ به عمق ۵۰/۱ و فلکس جهت زنگ زدایی و آماده سازی جهت مراحل بعدی کار
۲)کوره خشک کن (پیش گرم)
۳)حوضچه مذاب روی در ابعاد۵۰/۱×۴ به عمق ۶۰/۱ جهت انجام گالوانیزه کردن قطعات
۴)وان آب سرد جهت خنک کردن قطعات گالوانیزه شده با بهترین و بالاترین کیفیت در حال خدمت رسانی به شرح ذیل می باشد.
که پس از طی مراحل فوق منتج به تولید برخی قطعات بشرح ذیل می گردد.
کلیه لوازم شبکه برق و مخابرات و تجهیزات بنادر و کشتیرانی و …
گارد ریل جاده ای ، گرتینگ ، مشبک ، لوله ، تجهیزات صنعتی ، کارگاهی و خانگی و …
پایه چراغ های خیابانی و جاده ای ، تجهیزات و دکل های مخابراتی ( مونوپل ، سه پایه ، خود ایستا ) و …